O.L.A.Z. staat voor Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. In O.L.A.Z. werken alle 13 Zeeuwse gemeenten samen op het gebied van de verwerking van huishoudelijk afval. Het doel van O.L.A.Z. is de gezamenlijke belangen van de deelnemers te behartigen op dit gebied.

Taken O.L.A.Z.

Het openbaar lichaam heeft onder andere de volgende taken:

  • Zorgen voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
  • Het adviseren van gemeenten over het uitvoeren van afvalvoorschriften van de Wet milieubeheer
  • Het vaststellen van de tarieven voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
  • Het geven van voorlichting over het verminderen van afval en afvalscheiding

Duurzaamheid

Voor O.L.A.Z. is afval een waardevolle grondstof. Door hergebruik van afvalstoffen werkt O.L.A.Z. aan een circulaire economie.  Dit betekent dat we zo weinig mogelijk grondstoffen gebruiken. Ook zetten we afvalstoffen opnieuw in voor het maken van nieuwe producten. Dit is een uitgangspunt in contracten met afvalverwerkers.

Het algemeen bestuur van O.L.A.Z. heeft de landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) als uitgangspunt.  Alle Zeeuwse gemeenten streven naar 75% hergebruik van huishoudelijk afval in 2020 en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Onderlinge afstemming is belangrijk om kosten te besparen en helder te communiceren. We baseren ons op:

  • EU-richtlijnen
  • De Wet milieubeheer
  • Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3 december 2017)
  • Het Rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG)
schema's van lineaire economie, economie met recycling en circulaire economie

Coördineren

O.L.A.Z.  maakt over de volgende onderwerpen gezamenlijke afspraken:

  • Contracten afsluiten met verwerkers voor de huishoudelijke afvalstromen
  • Aanbieden huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraten

‘Wij zorgen voor een passende en duurzame verwerking van ingezamelde afvalstromen door Zeeuwse gemeenten’